تفصیل | ډیلې شهادت 

6th June, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

نيرنگ صليبى در اشتعال جنگ برادر کشى

عبیدی

2019-01-07

استعمارگران صليبى با طرح دسايس و توطئه هاى گوناگون همواره تلاش ميورزند تا مسلمانان و کشور هىا اسلامى را به نحوى از انحا درگير نفاق و جنگ ساخته و خود به مقاصد و اهداف شوم شان دست يابند. توليد نفرت و تفرقه ها بر بنياد زبان، نژاد و مذهب خاصۀ خصايل استعمارى بوده و قرنهاست که مسلمانان فاقد سنجش و درايت با اين تيغ، دسته دسته ذبح ميگردند. تحريک يهوديان براى تاسيس يک دولت مستقل صيهونيستى در قلب جامعه عرب تجزيه سودان، اشتعال جنگ هشت ساله ميان عراق و ايران و اکنون راه اندازى جنگ در سوريه و عراق و تباهى صدها هزار سورى و عراقى وويرانى عمرانات و تاسيسات حياتى درين دو کشور گواه خوبى براى اثبات ادعاى ماست. قدرت هاى سلطه جو همواره ازين جنگها منافع و امتيازات سرشارى بدست آورده و مسلمانان را با فجايع و مصيبت هاى زيادى مواجه ساخته اند. بمباردمان هاى بيرحمانه شوروى و امريکا و مداخلات ايران بعنوان مبارزه عليه داعش و القاعده در سوريه دو کشور فوق الذکر را بخاک يکسان ساخته و اکنون نيرنگ هاى جديدى سر دست گرفته ميشود.

رسانه هاى جهانى بروز ١٩ دسامبر خبرى را به نشر رسانيده اند که قواى نظامى سوريه به شهرمنبج که در شمال آنکشور قرار دارد داخل شده و در آنجا مستقر گرديده اند. شهر ياد شده تا روز ١٩ دسامبر در تصرف نيرو هاى نظامى دموکرات کرد ها قرار داشت و جنرال ميهوب سخنگوى وزارت دفاع سوريه گفته است که قطعات نظامى سوريه به درخواست همشهريان منبج و کرد هاى دموکرات به آن شهر داخل گرديده اند.

ترکيه از بى ثباتى و بروز تشنج و قتل و قتال در شهر منبج به سوريه هشدار داده و گفته است که به هيچ صورت جنگ و بى ثباتى را در آن شهر تحمل نخواهد نمود. ايران تا اکنون ناظر قضيه است و درين مورد هيچ اظهار نظر نکرده است. نکته قابل دقت اينست که استعمارگران با طرح اينچنين نيرنگ ها و بازى هاى سياسى ميخواهند دو کشور اسلامى ترکيه و سوريه را مواجه و درگير جنگ بسازند و از ادامه جنگ و ضعف اين دو کشور در منطقه نفع بردارند و جاى پاى براى اسرائيل بزرگ بوجود بياورند. روسيه و ايران نيز از اوضاع درهم و برهم سوريه توقعات زياد دارند و احتمال تصادمات بيشتر را بايد از نظر دور نداشت.

به هر صورت اعلان خروج فورى دو هزار سرباز امريکائى از سوريه به بهانه اينکه گويا داعش درين کشور شکست خورده است را بايد يک دسيسه خطرناک ديگر توصيف نمود. دونالد ترمپ با اين اعلان خود را از درگيرى هاى مزيد در سوريه فارغ ساخته و جنگ هاى خانمانسوز و تباهکن آينده را براى کشور هاى سوريه، ترکيه و ايران به ارمغان گذاشت. دسيسه بازان صليبى ميخواهند دشمنان سياسى و ايديولوژيکى خود را درگير جنگ ديگر بسازند و خود به تماشا بنشينند.

کرد ها نيز ميخواهند که از فشار هاى نظامى و صدمات ترکيه خود را کنار بکشند و به همين هدف شهر منبج را براى ورود قطعات نظامى سوريه باز گذاشته و از آنها استقبال نموده اند. تاريخ کرد ها نشان ميدهد که سالهاى متمادى زير ضربات و بمباردمان هاى بيرحمانه عراق، ترکيه و ايران به مليون ها کشته و آواره و معلول از خود بجا گذاشته و از استقلال و حق مسلم آزادى شان محروم بوده اند. کرد ها براى تاسيس يک دولت کرد نشين نيم قرن مبارزه نموده و هنوز هم از ين ارمان با قاطعيت دفاع ميکنند. درينجا موضوع کرد ها چندان نکته بارز و مهم نيست اما آرزوى امريکا و ترمپ اينست که بتواند ترکيه و سوريه را درگير کند.

با اين ذکر مختصر چنين نتيجه بدست مى آيد که مطالعۀ يکصد سال گذشته بما چنين ميرساند که همه کشور هاى فقير و عقبمانده على الخصوص ممالک اسلامى دستخوش بازيچه و دسايس گوناگون قدرتهاى استعمارى جهانى قرار گرفته و تمامى جنگ ها و بربادى هاى گذشته و جارى از مداخله و فتنهء قدرت هاى جهانى منشا و مبدا ميگيرد. شوروى وقت و امريکا در رقابت هاى غير سالم خود جنگها و خونريزى هاى بى شمارى را به راه انداخته و مليونها مستضعف و مظلوم جان هاى عزيز خود را از دست داده اند.

امروز نيز چنين است. در همۀ گشيدگى ها، جنگ ها و کودتاى که به راه مى افتد و مردم بيگناه قربانى ميشوند امريکا در آن جنايت دست توانا دارد. کودتاى ترکيه برهبرى گولن، سقوط حکومت مرسى يکى از دستاويز هاى ثابتى است که ميتوان از آن ياد آورى کرد. پيام من براى همه مسلمانان اينست که از نفاق و تفرقه در ميان خود شان سخت بپرهيزند و يک دست و يک صدا بر عليه دشمنان صليبى بجنگند.

اگر وضع آشفته جهان امروزى را بدقت مطالعه نمائيم بخوبى در مى يابيم که در همه حوادث و پراگندگى هاى سياسى و نظامى و بدبختى هاى مليونى بيچاره گان، ترور شخصيت ها و عزل و نصب زمامداران و دولتمردان دست نامرئى و جنايتکار قدرت هاى جهانى به وضوح نمايان ميگردد. پس از جنگ جهانى دوم ظاهراً خطر فاشيزم و هتلرمرفوع گرديد اما صد ها فاشيست و آدمخوران جديدى بروز نمودند که در رقابتهاى جنگ سرد مليون ها مليون انسان بکام مرگ و بدبختى فرو رفت. جنگهاى تحميلى و هژمونيستى کوريا و ويتنام توسط همان مدعيان صلح و حقوق بشر براه افتاد که يکى خود را ناجى کارگر و دهقان و فقير قلمداد ميکرد و ديگرى نغاره هاى دموکراسى و آزادى مينواخت.

افسوس و صد افسوس که همه اين ادعا ها فريب و خاک پاشى بچشم بيچارگان و کشور هىا فقير و عقبمانده بود. قصابان و آدمخواران به اين شعار هاى کاذب و جعلى ميخواهند دنيا و مظلومان را ببلعند.

اى برادر بخواب رفته !!! برخيز و سرنوشتت را بدست خود بساز خود را از ذلت محکوميت آزاد گردان. قفس هاى اسارت را در هم شکن. ميله هاى طلائى زندان را بشکن و وطن خوار وزارت را آباد گردان. اينست مردانگى و شرافتمند زيستن.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

6th June, 2020