تفصیل | ډیلې شهادت 

27th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

تحير منطق سياسى در بحران افغانستان

عبیدی

2019-08-20

تهاجم قدرت هاى بزرگ استعمارى بر افغانستان، غفلت و وابستگى هاى زعما و دولتمردان کشور، فقر و عقبماندگى از جمله عوامليست که مصايب بزرگ و جبران ناپذيرى را براى مردم ما ببار آورده است. بسا مهاجمين قهار و فاتح از سرزمين هاى بخدى و خراسان تا افغانستان امروزى درين خاک مردخيز آرزوى حاکميت و آقائى را با خود بگور مايوسى برده اند و هيچ کشور کشائى موفق نگرديده تا بر مردم آزادۀ ما حاکميت براند.

عصر حاضر (از ١٧٨٩م تا امروز) نيز براى افغانان با خاطره هاى تلخ و خونين توام بوده است. تجاوزات انگليسها و امپراطوران پارس و روس از چهار سمت، اوراق ديگرى از تاريخ پر فراز و نشيب افغانستان است که هر فرد ملت ما بايد به آن افتخار کنند.

تهاجم بربرهاى کمونيزم بدستيارى گروه هاى غلام و وطنفروش خلق و پرچم هر چند در نوع خود مثال نداشت اما دلير مردان مجاهد با اتکا به نيروى خدا و بازوى تواناى خود شان اين نيروى وحشى و مست از مى غرور و تکبر را با شکست ذلتبار مواجه گردانيده و حتى اسم و رسم اين امپراطورى خونخوار را از بساط نقشه جهانى برچيدند. استعمار سرخ از هم فرو پاشيد و حدود پانزده کشور محکوم و مغصوب از برکت ايثار و فداکارى هاى مجاهدين به نعمت آزادى فايز گرديدند، ملاحظه ميگردد که منطق سياسى و خرد انسانى متجاوزين تا کدام اندازه محکوم به شکست و زوال است. آنها با کشتار مليون ها انسان و وحشت و ويرانى مدنيت ها و عمرانات، شکست خورده و دست خالى بخانه هاى شان برگشتند و تاريخ از آنها همواره مذمت خواهد کرد.

استعمارگران يهود و صليب که براى بلع و تسخير افغانستان در کمين نشسته بودند موقع را مناسب يافته و با اين تفکر احمقانه که گويا افغانان مجاهد و سلحشور ديگر از جنگ هاى نه ساله فرسايشى با کمونيزم خسته شده اند و نيروى دفاع و جنگ را از دست داده اند و رقيب قوى و بزرگ شان نيز تجزيه شده است، با قواى مشترک يکصدوچهل هزار نفرى صليبى و اعلان نهمين جنگ صليبى و انتقام از صلاح الدين ايوبى و نورالدين زنگى با همه قساوت و بيرحمى بر کشور ويران و افغانان مجروح و خسته از جنگ تاختند. به بهانۀ مبارزه با تروريزم صد ها هزار مظلوم شهيد شدند، آبادى ها و تاسيسات نظامى، اقتصادى و سياسى بخاک يکسان گشت. قتل عام افغانان در کوهپايه ها، قرا و قصبات با بيرحمى خاص آغاز گرديد. امريکاى جنايتکار همچون ساير متجاوزين تاريخ بخاطر تسخير افغانستان شادى و سرور سر کشيدند و سلطۀ امريکا را بر آسياى ميانه جشن گرفتند، غافل ازينکه افغانستان گورستان متجاوزين است و در فرصت کوتاهى به اين گور شکست و مايوسى مدفون خواهند گرديد.

همراهان دون صفت و نا افغانان وطنفروش که قواى متهاجم صليبى را تا قلب پايتخت بدرقه نموده بودند کيسه هاى شانرا از دالر پر ساختند و کرسى هاى وزارت، ولايت و سفارت ها را اشغال نمودند. بانک ها، دارائى هاى عامه، موزيم ها و زمين هاى عامه بدست اين غارتگران حرفوى تاراج گرديد. قصرها، بلندمنزل ها و اعمار منازل بالاى دريا ها چشمان بينندگان را خيره ميسازد. بيچارگان، فقرا و جنگ زده گان در آرزوى يک لقمه نان جان ميدهند و مستکبرين بر پيکره هاى خشکيده و ناتوان آنها مى خندند.

آرى هموطن مومن و مجاهد! با بروز اين صحنه هاى دلخراش و جانگداز نخستين مقاومتهاى جهادى عليه متجاوزين صليبى از گلوى حزب اسلامى افغانستان اعلان گرديد. جهاد گرم و خونين جان صدها صليبى متجاوز را گرفت و سلسلۀ انتقال تابوت ها مزين با بيرق امريکا و ناتو آغاز شد. دشمن سيا با تلاش بيشتر ميخواست مقاومت جهادى و شبخون هاى مجاهدين سربکف را عقب بزند ولى همچون ساير متجاوزين روزبروز با افتضاح و شکست هاى ننگين مواجه ميگرديد. سرانجام صليبيان آثار شکست خود را پس از سال ٢٠١٠ عملاً احساس نموده و در صدد شدند تا پاى شانرا ازين لجن تباه کن عاقلانه بيرون بکشند.

امريکا و ناتو با مشاهدۀ اين مقاومت غير منتظرۀ مجاهدين، بيکبارگى شعار و فرياد صلح را بلند نموده و ادعا نمودند که ديگر تروريزم شکست خورده و امريکا ديگر به حضور نيروهاى نظامى خود در افغانستان ضرورتى احساس نمينمايد.

اين اولين ندا و اعتراف شکست نظامى سياسى امريکا بود. مخالفين حزب جمهوريخواه امريکا اين اعلان را به مثابه شکست حزب جمهوريخواه در جنگ افغانستان تلقى نموده و مدعى شدند که ادامه جنگ در کشور فقيرى چون افغانستان هيچ مصداق منطقى ندارد.

بارک اوباما پس از پيروزى در انتخابات رياست جمهورى وعده سپرد که نيروهايش را در افغانستان به حد اعظم کاهش خواهد داد اما شرايط و وضعيت سياسى و نظامى افغانستان، عکس العمل ها و انعکاسات منطقوى به اوباما مجال تطبيق وعده هايش را نداد ولى او توانست بر آتش سوزان جنگ در افغانستان قدرى آب سرد بريزد. در سال ٢٠١١ کارشناسان سياسى و نظاميان متجرب در امريکا بوضاحت اظهار داشتند که امريکا درين جنگ چه از لحاظ نظامى و چه از ديدگاه سياسى شکست خورده و بايد قضيه را با همکارى گروه هاى متخاصم جنگ و اجماع بين المللى و کشور هاى ذيدخل حل و فصل نمايد. دو سال اخير شاهد پيروزى هاى چشمگير مجاهدين و شکست هاى مزيد امريکا در افغانستان است. امريکا در سال ٢٠١٦ با تضرع و انکسار لازم حاضر گرديد تا با مخالفين مذاکره و صلح نمايد. رهبران امريکا اطمينان دادند که در عهد شان ثابت قدم و وفا دارند. چنانچه که حزب اسلامى افغانستان بخاطر مصلحت و منفعت مردم افغانستان و قطع جنگ و خونريزى و تامين صلح مستحکم و دوامدار از ادامه جنگ منصرف و به پروسه صلح ملى افغانستان پيوست.

آنچه قابل تذکر و تعمق بيشتر است و بايد به آن توجه زياد تر مبذول گردد اينست که ترمپ يکبار تصميم ميگيرد تا بحران افغانستان را قبل از انتخابات سال ٢٠٢٠ رياست جمهورى امريکا يکطرف نمايد و به اين جنگ نزده ساله نقطۀ پايان بگذارد. ترمپ ميداند که پافشارى در تداوم جنگ افغانستان جز شکست و بدنامى هيچ دست آورد ديگر براى امريکا ندارد. به همين دليل او زلمى خليلزاد را در اوايل سال جارى ميلادى بعنوان نمايندۀ فوق العادۀ وزارت خارجه امريکا براى مذاکرات صلح با طالبان گماشت و صلاحيت کافى به او تفويض نمود اما وضعيت جنگى و سياسى و مداخلات و تمايلات و خواسته هاى کشور هاى همسايه و ذينفع در تقابل با منافع امريکا در افغانستان هوا و فضاى پيچيده و بحران زاى را بوجود آورده که نميشود ادعا کنيم که بحران افغانستان حل گرديده است. زلمى خليلزاد که از مسافرات هاى ملالت آورش به بيشترين کشور هىا جهان تا هنوز نتوانسته اطمينان همه کشورهاى شامل در قضيه افغانستان را بدست بياورد مذاکراتش را با طالبان موفق آميز توصيف مينمايد. تحريک طالبان نيز فقط به خروج قطعات نظامى امريکا از افغانستان ، رهايى ده هزار محبوس طالب از زندان هاى رژيم کابل و برسميت شناختن امارت اسلامى پافشارى مينمايد. مبصرين سياسى و تحليل گران سياسى اذعان دارند که بسيارى محتويات مذاکرات طالبان با خليلزاد افشا نگرديده و ملت افغانستان از آن اطلاع ندارند. به جرئت ميتوان ادعا نمود که مذاکرۀ موجود ميان طالبان و خليلزاد کاملاً جنبۀ شخصى دارد و ملت افغانستان در سود و زيان آن دخيل نيستند.

توافقنامه صلح ميان طالبان و نمايندۀ خاص وزارت خارجه امريکا آقاى خليلزاد به دو هدف خلاصه ميگردد: يکى اينکه امريکا ميخواهد سالم و بدون تحمل گزند و تلفات بيشتر و برنامه هاى بين المللى از معرکه افغانستان پا بيرون کند و خودش را قهرمان صلح جا بزند و از جانب ديگر طالبان اين وضعيت را مغتنم شمرده و براى کسب قدرت سياسى و تشريک و تقسيم قدرت سخت در تلاش اند.

اما منافع و خواسته هاى ملت و احزاب سياسى که نيروى فعال و محرکۀ جامعه افغانستان است قطعاً در نظر گرفته نشده و بيم آن ميرود که فيصله ها و تصاميم بعدى نيز بر محور خواسته ها و اميال امريکا و طالبان بچرخد و احزاب سياسى و تنظيم هاى مطرح اصلاً از نظر ها دور نگهداشته شوند.

منطق سياسى نيز در مقام حيرت فرو رفته و نميداند درين وضعيت پيچيده و سردرگم چه حکم کند؟ سرنوشت و موقف حکومت بر سر اقتدار (غنى) چه خواهد شد؟ آيا حکومت موجوده نفى ميشود و يا در گوشۀ از قدرت باقى خواهد ماند؟ از تشکيل حکومت مؤقت و تعويق انتخابات نيز حرفهاى بر سر زبانهاست. در خصوص انحلال اردو و نيروهاى امنيتى و تعبيه افراد جنگى طالبان در صفوف قوتهاى دفاعى و امنيتى نيز سخنانى در ميان طالبان و اشرف غنى تبادله شده است. به هر حال منطق سياسى حکم ميکند تا حکومت غنى بايد کنار برود و يک حکومت مورد پسند براى همه جناح ها، قدرت را مؤقتاً در دست بگيرد و درين جريان مسئله انتخابات، تعديل و تجديد قانون اساسى چگونگى نظام سياسى و اشتراک احزاب سياسى و طالبان در دولت آينده تعيين و تثبيت گردد.

در مورد حل بحران پيچيده و جنجالى افغانستان به منطق و خردسياسى چندان ارزش داده نه شده و دست تفقد فقط بر پشت يک گروه کشيده ميشود. مقامات امريکائى نبايد اشتباهات گذشته را تکرار کنند و به اصطلاح قدرت سياسى را از کيسۀ خليفه به گروه ها و اشخاص مورد نظرخود نه بخشند و سبب تشنج بيشتر نگردند.

خواست و طرح ملت، احزاب سياسى و نيرو هاى مطرح سياسى بايد در نظر گرفته شود در غير آن خداى ناخواسته افغانستان درگير بحران و فاجعۀ ديگر خواهد شد.

اگر امريکا از منطق و خرد سياسى هوشمندانه استفاده کند و بخواهد که اين بحران بدون بن بست به نتيجۀ مطلوب و مورد پسند همه جناح ها بانجامد بايد از تفقد و مهربانى افراطى بر طالبان منصرف به تقاضاى همه جناح ها احترام بگذارد که البته نتيجۀ مثبت بدست مى آيد. اما اگر امريکا تنها به نجات خود و توافق مذاکرات با تحريک طالبان بانديشد درينصورت امريکا و سردمداران کنونى آن کشور مسؤل تمام عواقب آينده خواهند بود.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

27th January, 2020