تفصیل | ډیلې شهادت 

21st February, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

قطعنامه نشست نهضت سياسي أفغانستان

2020-02-12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

با در نظر داشت اوضاع سياسي بحران آميز جاري افغانستان و گسترش افتراقات سياسي نهادها، سازمانها، وشخصيتهاي متنفذ اجتماعي از حد اقل شش سال به اينطرف عده أي از افراد ملت أفغانستان در ديار غربت با مطالعه بافتهاي سياسي و اجتماعي أفغانستان و مشاهدات عيني در قضاياي پر اهميت سرنوشت ساز ملت از قبيل جان و مال مردم، رفاه عامه، عدالت اجتماعي و مبارزه عليه فقر از طريق رشد اقتصادي مصمم گرديدند تا براي تحكيم ثبات دولتي و تقويت بنياد هاي پاسداري از هويت ملي افغانها، نهضت سياسي أي إيجاد گردد تا از ان طريق قاعده ملت سازي و قانون مداري توام با راس روشنگري سياسي استحكام يافته و نهضت سياسي عاري از غايه اي احراز قدرت در جامعه أفغانستان بالاي سازمانها، نهادها و شخصيت هاي اجتماعي اثر گذاري نموده راه را براي ايجاد نهضت سياسي در سراسر كشور هموار سازد.

هئت كاري نهضت سياسي افغانستان افتخار تدوير اين نشست را در شهر هامبورگ آلمان عهده دار ميباشند. طَي دعوتنامه اي كه قبلا در اختيار تعدادي از هموطنان قرار گرفته است، حضور گرانمايه آنها را در نشست امروز قدر داني نموده نكات ذيل را به مثابه قطعنامه نشست دوم نهضت سياسي افغانستان به استماع حاضرين مجلس مي رساند؛

 

١-از بدو ايجاد هويت ملي در بين ملل و اقوام بشر تمام تلاش انساني آنها معطوف به ايجاد يك دولتي است كه تمنيات عمده آنها را در سطح داخلي و خارجي بصورت احسن منعكس ساخته، دولت كه از طريق قانون حاكميت و اقتدار ملي را كسب نموده و تماميت ارضي سرزمين تحت حاكميت آن حفظ باشد.

 

٢-ثبات يك دولت آنگاه ميسر است كه نهاد هاي دولتي قانون اساسي را نه تنها محترم بشمارند بلكه وابستگان نهاد هاي دولتي قانون مداري را جزء از نواميس ملي دانسته در تحقق اركان قانون بالاي همه شهروندان دولت بدون در نظر داشت مقام و منزلت افراد هيچ گونه اهمال و سستي نورزند.

 

٣-افراد ملت براي تقويت هويت ملي، ايجاد آرامش اجتماعي، رشد ارزشهاي اخلاقي، حسن همزيستي و تقويه روحيه ملي، اخوت و برادري مكلف اند. فلهذا به مواد قانون اساسي احترام گذاشته در روابط اجتماعي و سياسي خود بيشتر از پيش به اركان قوانين حاكم جدا توجه نموده بدون فشار مراجع با صلاحيت دولتي قوانين جاري را مراعات نمايند.

 

٤-از آنجائيكه ملت افغانستان مردم متدين ميباشند و به مقدسات ديني خود تا سرحد جان ايستادگي دارند، طبعا تمنيات ملي شان عجين با دين مبين اسلام ميباشد و قانون اساسي كشور و دولت افغانستان مكلف به ارج گذاري به مقدسات ديني مردم ميباشد. پس آشكار است كه تقويه ابعاد هويت ملي مردم افغانستان در پرتو قانون قابل تطبيق و تاييد ميباشد.

 

٥-از سازمانهاي سياسي و متنفذين اجتماعي افغانستان تقاضا ميگردد كه در رقابت هاي تبليغاتي و مبارزات سياسي خود اصل مراعات از قانون را در همه امور مدنظرگرفته مجال هيچگونه تخطي از قانون را زمينه سازي نكنند و با پيشكش كردن پشنهادات و طرح هاي نامناسب با روحيه قانون اساسي، ثبات سياسي را به مخاطره مواجه نسازند. البته پيش كردن طرح ها و پشنهادات از طريق مواد قانون اساسي راه معقول و قابل تاييد است.

 

٦-مبرهن است كه پديده جنگ در همه اجتماعات آفت هاي فردي و اجتماعي را با خود همراه داشته و نيروي معنوي و مادي را به نابودي ميكشاند. بنابر همين دلايل كلي، ملت افغانستان بطور كل نيازمند زمينه ها براي استقرار صلح در كشور ميباشد. نهضت سياسي از همه زحمات و تلاشهاي صادقانه اقشار سياسي كشور جدا حمايت خواهد نمود كه زحمات شان منتج به صلح در بين افراد جامعه و نيرو هاي سياسي مطرح در قدرت ميگردد. البته براي نهضت سياسي افغانستان هويدا است كه تحريك طالبان نيز نقش مهم در استقرار صلح در داخل كشور داشته بدين لحاظ اميدوار است كه جوانب ذيدخل ملي از راه مفاهمه به يك وثيقه ملي در راستاي تحقق صلح دستياب گردند.

 

۷- پرواضح است که قشر جوان هر ملت سرنوشت اینده ملت را رقم می زند. ملت افغانستان که فیصدی بیشتر انرا قشر جوان تشکیل ميدهد، نیاز مبرم به گفتمان دارد. تقاضا میرود تا همه سازمانها و نهاد ها به این مهم توجه مبذول داشته دیالوگ را با قشر جوان بطور مستمر زمینه سازی کنند.

و من الله التوفيق

فبروری - 2020

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st February, 2020