تفصیل | ډیلې شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

جمعیت و سابقه نهضت اسلامی جوانان مسلمان!

مشفق غزنوی

2020-04-02

سران جمعیت اسلامی درتلاش پیوندخویش برسابقه نهضت جوانان مسلمان اند.

افرادجمعیت بنابر روایت استاد ربانی تاریخ تاسیس جمعیت راچند سال قبل تر از تهداب گذاری نهضت اسلامی جوانان مسلمان افغانستان رقم میزنند، موسس نهضت جوانان مسلمان رابنام شهید استادغلام محمدنیازی(رح)وجمعیت رابنام استاد ربانی سکه میزنند، در حالیکه این تاریخ و آدرس درحقیقت برابر به تاسیس نهضت اسلامی جوانان مسلمان افغانستان و رهبری آن نیست، از اینجاست که برای افراد جمعیت و دیگران پرسش ها در رابطه به تاریخ نهضت اسلامی کشور ومقام رهبری واولین بنیانگذاران این نهضت وارتباط آن باجمعیت خلق میشود ، که نه استادربانی در زمان حیاتش جواب قناعت بخشی درپیوندش بانهضت اسلامی جوانان مسلمان داده توانست و  نه حالا در جمعیت چنین فردی وجود دارد که این ادعا را  ثابت کند.

ادعاهاو روایات که از یک دیگرن قل می کنند محض شنیده اند و همه منقطع اند، زیرا خود شاهد و در صحنه حضور نداشته اند،  بدین لحاظ برای پیوند خویش به نهضت اسلامی کشوریک فردی ازمیان دوازده  تن بنیان گذاران وپیشتازان نهضت اسلامی جوانان مسلمان راکه به نظر شان قریبتر به آنها معلوم می شود انتخاب نموده و تصویر  آن مبارک را چاپ و بر سر یگان دروازه  و دفتر آویزان می نمایند.

باقی اسمای یازده تن بزرگواران وتهداب گذاران نهضت مبارک اسلامی جوانان راپسندنمی کنند، به سابقه وافتخارات آنهاحسدمی ورزند، ایشان رابه بادفراموشی سپرده اند.

گرچه بطوراغلب درسالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ درمحیط هجرت روزنامه مجاهد مربوط جمعیت سالگره تاسیس نهضت اسلامی ویادبودازبنیانگذراان نهضت اسلامی رانظربه شرایط آنوقت ، خلاف ارقام تاریخ های قبلی شان  بدست  نشرسپردند،  عکس دوازده تن  واسم محترم حکمتیارکه رهبر،وقاعدجهادبودند (وازآن دوازده شخص تنهاشیخ  القرآن والحدیث آقای حکمتیار تاحال به فضل ومرحمت الهی درقیدحیات بوده وراه هم قطاران خویش راصادقانه به پیش می برد ،که جناب ایشان تاریخ زنده نهضت اسلامی کشوراست) نیزیاد،اقرارو ذکرنموده بودند، برای اینکه استادربانی را نیزبشکلی پیوندبنیانگذاران این جنبش مبارک نمایند، در همان صفحه روزنامه مجاهدچاپ جمعیت تصویر بزرگتر ربانی واستادغلام محمدنیازی(رح)رادرراست وچپ حک نموده بودند، تاشود در پهلوی دوازده نفر بنیان گذار نام استادربانی وادعای اولین رهبری نهضت جوانان مسلمان  برای استادغلام محمد نیازی(رح)را در اذهان افراد جمعیت ترزیق نمایند، امادرپهلوی عکس استاد ربانی چیزی دیگری غیراز اسم ورهبری جمعیت ننگاشته بودند، زیرا بدون حقیقت چیزی گفتن ونوشتن در میان مجاهدین ومهاجرین وپیشتازان نهضت مشکل وازسوی دیگر بانقد جدی مخالفان وحتی کمونستان داخلی  روبرو میگردیدند، در کابل نیز موسفیدان جمعیت برای نوجوانان همین ترتیب روایات منقطع را بیان ودر زمان رقم زدن تاریخ  بر سردو راهی قرار گرفته وبرای سامعین معما خلق می نمایند، ولی هیچگاهی گفته نمی توانند که استاد ربانی در کدام مکان وچه مقام،ودرکدام مجلس نهضت جوانان مسلمان اشتراک نموده ویادر کدام محفل ومجلس ومظاهره سخنرانی نموده ،ویادر کدام اثر کتبی تاریخی وکدام کتاب و رساله از آن زمان تا سال 1357در خفا وآشکار به یاد گار دارند. درحالیکه متباقی بنیان گذاران نهضت اسلامی نظر به ظروف وزمان سخنرانی ها و قهرمانی ها ی تاریخی دارند ، مانند :مؤسس نهضت شهیداستاد عبدالررحیم نیازی(رح) ، شهید انجنیر حبیب الرحمن (رح)،شهید انجنیر سیف الدین نصرت یار(رح) ، شهید مولوی حبیب الرحمن(رح )  ، انجنیر گلبدین حکمتیار حفظه الله وشهید.... که سخنرانی ها، کتاب هاورساله های شان بطور یادگار در آرشیف نهضت جوانان مسلمان  ثبت اند،که از جمله میتوان نوشته های مهندس حکمتیاررا مانند تقدم شعور برماده ، وتفسیر سوره المنافقون وغیره را ذکر کرد .

افرادجمعیت ازاین واقعیت آشکار نیز انکار می کنند که احمدشاه مسعود زمانی تحت قیادت انجنیرگلبدین حکمتیار در دوران حکومت داودوبعدازآن برای جهاد در ولسوالی  پنجشیر  استخدام شدند  ،  در آن وقت برای استاد ربانی ادعای رهبری و نام جمعیت وجود نداشت ، ویا اینکه این همه مبارزه جمعیت در آن وقت خیالی ویامثل افسانه درروی ورق ترسیم شده بودکه دیگران ازآن واقف  نبودند .

درین شکی نیست که مجاهدین واعضای جمعیت اسلامی ازبدنه حزب اسلامی بریده شده اند وهمیشه این درد راحزب اسلامی ومجاهدین واقعی درجمعیت احساس میکنند،حزب اسلامی افغانستان همیشه اعضاومجاهدین راستین جمعیت اسلامی راعضوازاعضا ی خویش دانسته وهمه آرزو مندیم شاهدروزی باشیم

که برادران جمعیت باما یکجا گردیده وازرهبری وارشادات مدبرانه ودلسوزانه

محترم گلبدین حکمتیارکه ازجمله بنیان گذاران واولین قاید مبارزه وجهاد بودند

وتاحال  بدون کدام معامله برسرنوشت ملت ومجاهدین به حمل این امانت ادامه داده اند ، استفاده نماییم ،  که او خودنیزمانندپدردلسوزبرای همه  ، این رنج و جدایی مجاهدین میازاردش ،نگذاریم که افرادمغرض آلوده به مرض وغرض ونفاق  بیشترازین برادران دینی وجهادی مارا ازهم دیگردورترسازند ،  این بیماران غرضی ومرضی راشناسایی وصفوف خویش راازوجود  زهرآلودشان پاک سازیم وازرهبری برادربزرگوارخویش درصلح وجنگ پیروی نمایم، به همه ای مجاهدین که متعلق به هرتنظیم بوده اندهمین پیام برادری را رسانیم.

مردم وکشوردرشرایط ناگواروبامشکلات بیشترازقبل مواجه است،بیاید دشمنان

اسلام ، وطن ،صلح وامنیت،وطرفداران جنگ ، فسادپیشه گان راناامید وبایک آوازمتحدانه این پدیده شوم راازسرنوشت ملت دورومستردنمائیم،که میتوانیم .

به امید یکپارچگی مجاهدین وپیروان نهضت اسلامی افغانستان.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020